ELTE TTK HK
Matematika szakterleti csoport ELTE BGGyK HK
ELTEOnline

GyógyMatek GT 2015 | Részvételi szabályzat


A GyógyMatek GT 2015 (a továbbiakban Tábor) rendezvénye a Bodajki Falutáborban (továbbiakban Táborhely) kerül megrendezésre, 2015. augusztus 16-19. között. A részvétel feltételei:

 1. Táborban résztvevő az, aki a részvételi díjat befizette, és erről a szervezőktől a visszaigazolást megkapta.
  Résztvevő lehet az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és az ELTE Természettudományi Kar gólyatáborhoz (továbbiakban: Tábor) tartozó szakok/szakterület valamelyikéről származó gólya, szervező, mentor, senior és vendég, aki kitöltötte a tábor hivatalos honlapján található jelentkezési űrlapot(hamarosan). Minden esetben a Tábor megbízott főszervezői döntenek a táborban való részvételi jogról, a frissen felvett hallgatók részvételének biztosítását előtérbe helyezve.
 2. A Táborban kizárólag a résztvevők, és ők is csak karszalaggal tartózkodhatnak. A Tábor területén tartózkodó nem résztvevő, nem regisztrált személyeket a tábor területéről azonnal el kell távolítani.
 3. Lázas, fertőző, vagy bőrbetegségben szenvedő, sérült nyílt sebfelületű személyek, kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek a Tábor területére nem léphetnek, ill. ott nem tartózkodhatnak. Az ilyen személyeket a Szervezők a Táborból kizárják, szükség esetén orvosi ellátásra küldik.
 4. A Tábor jelen szabályzatát minden résztvevő a részvételi díj befizetésével elfogadja. A részvételi szabályzat a gólyatábor honlapján megtalálható. A táborszabályzat be nem tartása esetén a Főszervezők felhívják a résztvevők figyelmét a további szabályszegő magatartás megszüntetésére. A szabályok súlyos megszegése, vagy folytatólagos megsértése esetén a Szervezők együttesen döntenek az esetleges szankcióról, amely lehet részleges vagy teljes kizárás a Táborban való további részvételből. Ilyen esetben a Szervezőket részvételi-díj visszatérítésre, vagy bármilyen kártérítés kifizetésére kötelezni nem lehet. A résztvevők által okozott kár megtérítése ebben az esetben is kötelező!
 5. A Tábor valamennyi résztvevője köteles a szervezők utasításait betartani. A felsőbb éves, szervező, csapatvezető felelős a csapat tagjainak biztonságáért, magatartásáért, tevékenységéért, a házirend betartatásáért. A táborszabályzat, vagy a vállalt feladat be nem tartása esetén a szervezésben résztvevő segítő a feladat megvalósításából kizárható, valamint a Tábor elhagyására kötelezhető. A hanyag magatartásából következő kár megtérítése minden esetben kötelező, esetében mérlegelésre nincsen lehetőség.
 6. A Táborban mindenki saját, szabad akaratából vesz részt, annak sem egésze, sem részei (pl. feladatok) senkire nézve nem kötelezőek, és egyetlen résztvevő sem kötelezhető ezek teljesítésére.
 7. A Táborban a résztvevők esetlegesen bekövetkező anyagi (pl. lopás, rongálás), egészségügyi (pl. sérülés, nem kívánt terhesség), és egyéb kárért a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. A Tábor résztvevői ügyelnek saját értékeik biztonságára. A Tábor területén esetlegesen működő értékmegőrző használata a Tábor honlapján, illetve helyszínén kifüggesztett tájékoztató alapján lehetséges. A Táborban értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért, egyebekért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette.
 8. A Tábor minden résztvevőjének kötelessége Magyarország valamennyi hatályos jogszabályának betartása, Minden résztvevő köteles betartani a tűz- és balesetvédelmi szabályokat.
 9. A Tábor minden résztvevője köteles a lakosság nyugalmára ügyelni, hangoskodással és egyéb módon nyugalmukat nem zavarni. A Tábor területén a KRESZ szabályai szerint a gépjárművek számára a megengedett maximális sebesség 10km/óra. Parkolni az esetlegesen kijelölt parkolóhelyeken lehet. A Tábor területén petárdát vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt használni, közrendet, közerkölcsöt sértő módon viselkedni tilos.
 10. Az éjszakai pihenő hajnali 2 órától kezdődik, ekkor a zenét és minden más zajt minimálisra kell csökkenteni, vagy meg kell szüntetni. Az éjszakai pihenő kezdeti időpontjától eltérni csak a Főszervezők utasítására lehet.
 11. A Tábor üzemi területén (raktárak, büfé, konyha, irodák, stb.) kizárólag a Szervezők és a Táborhely illetékes munkatársai, illetve az általuk kijelölt személyek tartózkodhatnak.
 12. A Táborban tilos bárminemű kábítószer fogyasztása, birtoklása, és terjesztése. A Táborban a tizennyolcadik életévét be nem töltött résztvevő részére alkohol fogyasztása és forgalmazása szigorúan tilos. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad. A szabály megszegése a Táborból való azonnali kizárást és esetleges rendőri feljelentést von maga után!
 13. Az esetleges balesetekről, sérülésekről a résztvevő haladéktalanul köteles értesíteni a helyszínen tartózkodó felelős szervezőt, vagy csapatvezetőjét! A Tábor területén állandó készenléti ügyelet látja el térítésmentesen a rászorulókat.
 14. A Táborban résztvevő köteles a jelentkezési lapon, illetve a helyszínen az akut, állandó vagy időszakos betegségeit, allergiáját feltüntetni, az arra való gyógyszerezési útmutatással együttesen. A Szervezők az adatokat szigorú titoktartással kezelik, a személyhez tartozó csapatvezetőn, valamint a tábor ügyeletét ellátó orvosokon kívül harmadik fél számára tovább nem adják. A szabály betartására az esetleges vészhelyzetek megelőzése okán van szükség.
 15. A Tábor tisztaságáért minden résztvevő egyformán felelős, a hulladékot (emberi és ipari eredetű) az erre kijelölt helyen kell elhelyezni. Lehetőség szerint minden résztvevő törekedjen a szelektív hulladékkezelés betartására.
 16. A táborszabályzattal ellentétes viselkedésre felbujtani, vagy erre utaló magatartást tanúsítani minden résztvevőnek tilos.
 17. Rendkívüli esemény, veszélyhelyzet bekövetkeztekor követni kell a Szervezők, illetve a Táborhely munkatársainak utasítását.
 18. A Tábor és a Táborhely szabályzatát minden résztvevőnek ismernie kell. A szabályzat nem ismeretéből eredő károkért a Szervezők felelősséget nem vállalnak!
 19. A Tábor házirendjére egyebekben a helyszínt biztosító Táborhely házirendje az irányadó.

GyógyMatek GT | Abszolút érték